Обезбедуваме Алтернативни Предшколски Сервиси                     en I mk

                                   Грижа за Деца од Предшколска Возраст

 

ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ИДНИНАТА СО ГРАДЕЊЕ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА

 

Добрeдојдовте на веб сајтот на проектот: Обезбедување на алтернативни предучилишни сервиси - грижа за раното детство

Овој проект се имплементира во рамките на прекуграничната соработка помеѓу Р. Грција и Р. Македонија.
Проектот е финансиран од инструмент за предпристапна помош на Европската Унија - компонента за прекугранична соработка и кофинансиран од партнерите на програмата Р. Грција и Р. Македонија.
 
Проектот се фокусира на инвестирање во човечкиот капитал преку унапредување на амбиентот за подобро предучилишно образование и грижа за малите деца во пограничниот регион.
 

ИПА - Прекугранична програма за соработка

Акроним: ЕЦЦ

 

Приоритетна гранка: Засилување на прекуграничен економски развој
Мерка 1.2: Засилување на човечките ресурси

 

IPA /2010/DN0226 19/CN 314291